Maalämmön Hinta Asennuksineen 2023: Kannattaako Maalämpö?

Maalämpö on uusiutuva energiamuoto, joka hyödyntää maaperän tai vesistöjen lämpöenergiaa lämmittämään rakennuksia ja tuottamaan lämmintä käyttövettä. Maalämpöjärjestelmä koostuu maalämpöpumpusta ja lämmönkeruuputkistosta, joka voidaan asentaa joko maaperään, vesistöön tai kallioon. Maalämpöpumppu ottaa talteen maaperästä, kalliosta tai vesistöstä saatavan lämpöenergian ja siirtää sen lämmitysjärjestelmään ja käyttöveteen.

Maalämmön suurimpia hyötyjä ovat mm.

Energiatehokkuus: Maalämpö on erittäin energiatehokas lämmitysmuoto, joka voi vähentää lämmityslaskuja jopa 50 – 70% verrattuna esim. perinteiseen öljy- tai sähkölämmitykseen.

Pitkä elinikä ja alhaiset ylläpitokustannukset: Maalämpöjärjestelmät ovat tunnettuja pitkästä eliniästään ja alhaisista ylläpitokustannuksistaan, mikä tekee maalämmöstä kustannustehokkaan investoinnin pitkällä aikavälillä.

Ympäristöystävällisyys: Maalämpö on uusiutuva ja vähäpäästöinen energiamuoto, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää siten ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Maalämmön hankinnan hinta

Seuraavaksi käymme läpi mistä maalämmön hinta koostuu ja mitkä asiat vaikuttavat maalämmön hankinnan lopulliseen hintalappuun.

Karkeasti voidaan todeta, että maalämmön hankintaan liittyy seuraavat kustannuserät, joiden osuus loppuhinnasta vaihtelee riippuen mm. asennuskohteesta ja maalämpöpumpun valinnasta.

 • Maalämmön suunnittelu ja kartoitus
 • Maalämpöpumpun hinta
 • Maalämmön asennus

 

1. Maalämmön suunnittelu

Maalämmön suunnittelu on ensimmäinen ja tärkeä vaihe maalämpöjärjestelmän hankinnassa.

Suunnitteluvaihe on huomattavasti helpompi totetuttaa yhteistyössä ammattilaisen kanssa, jotta prosessi onnistuu mahdollisimman nopeasti ja asianmukaisesti.

Tässä vaiheessa arvioidaan mm. maaperän ja kallioperän ominaisuudet, määritetään sopiva maalämpöpumpun teho ja suunnitellaan lämmönkeruujärjestelmä. Tarkka suunnittelu varmistaa, että maalämpöjärjestelmä toimii tehokkaasti ja että se on kustannustehokas investointi.

Seuraavaksi käymme läpi hieman, mitä suunnitteluvaiheessa yleensä käydään läpi.

Maaperä- ja Kallioperätutkimukset

 • Maaperän laatu: Maaperän laatu ja koostumus vaikuttavat porauksen syvyyteen ja kustannuksiin. On tärkeää tietää, missä kallioperä alkaa ja millainen maaperän koostumus on.
 • Vesistöjen ja pohjaveden tarkastelu: Vesistöjen ja pohjaveden sijainnin tarkastelu on tärkeää, jotta voidaan arvioida mahdollista vaikutusta poraukseen ja lämmönkeruujärjestelmään.

Lämmönkeruujärjestelmän Suunnittelu

 • Lämmönkeruuputkiston suunnittelu: Lämmönkeruuputkiston suunnitteluun kuuluu putkiston pituuden, syvyyden ja materiaalien kartoittaminen.
 • Poraussyvyyden määrittely: Poraussyvyyden määrittely perustuu maaperä- ja kallioperätutkimuksiin sekä tarvittavaan lämpötehoon.

Maalämpöpumpun Valinta

 • Tehon määrittäminen: Maalämpöpumppu valitaan mm. rakennuksen lämmitystarpeen, maaperän ominaisuuksien ja rakennuksen eristysarvojen perusteella.
 • Merkki ja malli: Eri merkkien ja mallien välillä on eroja, joista alan ammattilainen osaa kertoa lisää.

Lupien Hankkiminen ja Viranomaismääräykset

 • Rakennus- ja toimiluvat: Maalämpöjärjestelmän asennus vaatii usein rakennus- ja toimilupia. On tärkeää tarkistaa paikalliset määräykset ja hankkia tarvittavat luvat (esim. toimenpidelupa paikalliselta rakennusvalvonnalta) ennen asennuksen aloittamista.

Budjetointi ja Kustannusarviot

 • Kustannusarvioiden laatiminen: Tässä vaiheessa on hyvä laatia kustannusarvio, joka kattaa kaikki suunnitteluun, luvanhankintaan, laitteisiin ja asennukseen liittyvät kustannukset. Tarkan kustannusarvion laatiminen auttaa varmistamaan, että projekti pysyy budjetissa ja antaa selkeän kuvan tulevista kustannuksista.
 • Rahoitus ja tukimahdollisuudet: On hyvä käydä läpi mahdolliset tukimahdollisuudet ja rahoitusvaihtoehdot, joita on saatavilla maalämpöprojekteille.

Tekninen Suunnittelu

 • Teknisten piirustusten laadinta: Teknisten piirustusten ja asennussuunnitelmien laadinta on tärkeä osa maalämpöprojektin suunnitteluvaihetta. Nämä dokumentit auttavat varmistamaan, että asennus sujuu suunnitellusti ja täyttää kaikki viranomaismääräykset.

Suunnittelu on perusta onnistuneelle maalämpöprojektille. Huolellinen ja yksityiskohtainen suunnittelu yhdessä ammattilaisen kanssa auttaa välttämään yllättäviä ongelmia ja kustannuksia myöhemmissä vaiheissa, ja varmistaa, että maalämpöjärjestelmä toimii tehokkaasti vuosien ajan.

2. Maalämpöpumpun hinta

Maalämpöpumpun hinta on yksi keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat maalämmön hankinnan kokonaiskustannuksiin. Maalämpöpumpun hinta vaihtelee suuresti eri mallien välillä ja riippuu mm. pumpun tehosta, merkistä ja mallista. Tässä osiossa käsittelemme maalämpöpumpun hinnan määrittäviä tekijöitä ja annamme suuntaa-antavia hintahaarukkoja.

 • Maalämpöpumpun Teho (cop/scop): Maalämpöpumpun teho vaikuttaa suoraan sen hintaan. Tehokkaammat pumput ovat yleensä luonnollisesti kalliimpia, mutta voivat tuottaa enemmän lämpöä ja tuoda suurempia säästöjä pitkällä aikavälillä.
 • Merkki ja Malli: Eri valmistajien ja mallien välillä on hintaeroja. Tunnetut ja luotettavat merkit voivat olla hieman kalliimpia, mutta ne tarjoavat usein parempaa laatua ja takuuehtoja.
 • Lisäominaisuudet: Joissain malleissa on lisäominaisuuksia, kuten älykkäät ohjausjärjestelmät tai parempi energiatehokkuus, joka voi johtaa isompaan hintalappuun.

Suuntaa-antavia hintoja maalämpöpumpuille:

Maalämpöpumppujen hinnat vaihtelevat yllä mainittujen seikkojen takia, mutta yleisesti ottaen hinnat voivat olla seuraavanlaisia:

Edullisimmat, usein pienitehoisemmat maalämpöpumput: 6 000 – 8 000 euroa
Keskitason maalämpöpumput: 8 000 – 12 000 euroa
Tehokkaat maalämpöpumput: 12 000 – 20 000 euroa tai enemmän

Asiantuntija osaa parhaiten neuvoa, mikä maalämpöpumppu sopii parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.

3. Maalämmön asennus ja asennuskustannukset

Maalämpöjärjestelmän asianmukainen asennus on keskeinen vaihe, joka vaikuttaa merkittävästi järjestelmän toimintaan ja tehokkuuteen. Tässä osiossa käsitellään asennusprosessia ja siihen liittyviä kustannuksia.

Asennusprosessi

Maalämmön asennusprosessi koostuu yleensä seuraavista vaiheista;

 • Porakaivon Poraus: Porakaivon poraus on yksi suurimmista kustannuksista maalämpöjärjestelmän asennuksessa.
 • Lämmönkeruuputkiston Asennus: Lämmönkeruuputkiston asennus on seuraava askel, ja sen kustannukset riippuvat putkiston pituudesta ja materiaaleista.
 • Maalämpöpumpun ja Putkiston Asennus: Maalämpöpumpun ja putkiston asennus vaativat ammattitaitoa suunnittelusta lopulliseen toteutukseen. Asennuksen yhteydessä varmistetaan, että järjestelmä on oikein kytketty ja toimii tehokkaasti.
 • Vanhan Lämmitysjärjestelmän Purku: Jos maalämpö asennetaan vanhaan rakennukseen, vanhan lämmitysjärjestelmän purkaminen suoritetaan ennen maalämpöjärjestelmän käyttöönottoa.

Asennuksen kustannukset
Asennuskustannukset voivat vaihdella suuresti riippuen monista tekijöistä kuten asennuspaikan maaperäolosuhteista, maalämpöpumpun koosta ja valitusta asennusyrityksestä. Lisäksi asennuksen vaativuuteen ja kestoon vaikuttaa mihin maalämpö asennetaan: omakotitaloon, rivitaloon vai kerrostaloon. Omakotitalossa maalämmön asennuksen kustannukset (ei sisällä lämpöpumppua) ovat yleensä n. 5 000€ – 8 000€ välillä, riippuen asennnuskohteesta. Asennuksen hinnasta suurin osa tulee porauksesta, joka maksaa karkeasti ottaen n. 30€ / porattu metri. Lopulliseen asennuksen hintaan vaikuttaa myös mahdolliset lisätyöt kuten purkutyöt ja sähkötyöt.

Maalämmön hankinnan kokonaishinta

Maalämmön kokonaishinta perustuu pitkälti asennuskohteen vaativuuteen ja maalämpöpumpun valintaan. Tavallinen hinta-haarukka maalämmön hankintaan omakotitaloon (avaimet-käteen periaatteella) on n. 17 000€ – 22 000€. Nettohintaan vaikuttaa ajankohtaiset tuet ja vähennykset (esim. Ely-tuki, kotitalousvähennys), jotka kannattaa kartoittaa ennen maalämmön hankintaa.

Maalämmön käyttökustannukset

Maalämmön käyttökustannukset muodostuvat useista eri tekijöistä. Tässä osiossa käsitellään maalämmön käyttökustannuksia, mistä ne koostuvat ja mitkä asiat niihin vaikuttavat.

Mitkä asiat vaikuttavat maalämmön käyttökustannuksiin?

1. Energiankulutus

Pumpun Tehokkuus: Maalämpöpumpun tehokkuus vaikuttaa suoraan energiankulutukseen. Tehokkaampi pumppu kuluttaa yleensä vähemmän energiaa saman lämmitystehon tuottamiseen.

Lämmitystarve: Rakennuksen lämmitystarve vaikuttaa energiankulutukseen. Suuremmat tilat ja kylmemmät sääolosuhteet lisäävät lämmitystarvetta ja siten energiankulutusta.

2. Huolto ja Ylläpito

Huollon Kustannukset: Säännöllinen huolto vaaditaan, jotta maalämpöjärjestelmä toimii tehokkaasti. Huollon kustannukset sisältävät työ-, matka- ja materiaalikustannukset.
Mahdolliset Korjaukset: Vanhemmissa järjestelmissä voi ilmetä ongelmia, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä, ja niiden kustannukset voivat olla merkittäviä. Huoltojen ja mahdollisten korjausten tiheyteen vaikuttaa mm. maalämpöpumpun laatu ja käyttöaste.

3. Sähkönhinta

Sähkönhinnan Vaihtelut: Sähkön hinta vaikuttaa suoraan maalämpöjärjestelmän juokseviin kustannuksiin, sillä pumppu tarvitsee sähköä toimiakseen.

Käyttökustannusten Hallinta

Energiatehokkuuden seuranta ja analysointi auttavat ymmärtämään ja hallitsemaan käyttökustannuksia. Energiansäästötoimenpiteet, kuten eristyksen parantaminen ja voi vähentää lämmitystarvetta ja alentaa käyttökustannuksia.

Maalämpöjärjestelmän käyttökustannukset ovat yleensä alhaiset verrattuna muihin lämmitysjärjestelmiin, mutta ne voivat vaihdella monien tekijöiden perusteella. Huolellinen suunnittelu, säännöllinen huolto ja energiatehokkuustoimenpiteet voivat auttaa hallitsemaan maalämmön käyttökustannuksia ja maksimoimaan sijoituksen tuoton.

Maalämmön säästöt muihin lämmitysmuotoihin verrattuna

Maalämpö on yksi kustannustehokkaimmista lämmitysmuodoista, ja se voi tarjota merkittäviä säästöjä verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin. Alla on vertailu maalämmön säästöistä muihin yleisiin lämmitysmuotoihin verrattuna. Säästöt ovat suuntaa-antavia ja riippuvat tapauskohtaisesti monesta eri tekijästä. Parhaimman kuvan todellisista säästöistä saat aina konsultoimalla alan ammattilaista.

Maalämpö vs. sähkölämmitys

Maalämmön avulla voidaan saavuttaa säästöjä sähkölaskussa jopa n. 65% verrattuna perinteiseen sähkölämmitykseen. Säästöt perustuvat maalämmön korkeaan energiatehokkuuteen ja pienempään sähkönkulutuksen.

Maalämpö vs. öljylämmitys

Öljylämmitykseen verrattuna maalämpö voi vähentää lämmityskustannuksia jopa n. 60%. Säästöt perustuvat öljyn hinnan vaihtelevuuteen ja maalämmön alhaisempaan energiankulutukseen.

Maalämpö vs kaukolämpö

Maalämpö voi tarjota jopa n. 50% säästöt verrattuna kaukolämpöön. Kaukolämmön hinta voi vaihdella alueittain, mutta maalämpö tarjoaa yleensä merkittäviä säästöjä.

Maalämpöjärjestelmä on alkuinvestoinnin jälkeen erittäin kustannustehokas, ja se voi tarjota merkittäviä säästöjä vuosien mittaan verrattuna muihin lämmitysmuotoihin. Maalämpö on ympäristöystävällinen valinta, joka ei vain vähennä lämmityskustannuksia, vaan myös pienentää hiilijalanjälkeäsi.